Tavoitteena sopivasti liukeneva fosforilannoite

Huittisten puhdistamolla käytetään kemiallisen saostuksen rinnalla biologista BioP-ajotapaa. Siinä luodaan fosforia kerääville mikrobeille otolliset olosuhteet. Tällöin fosfori kerääntyy mikrobeihin, jotka sitten otetaan talteen prosessista. Tämä ajotapa mahdollistaa myös lannoitteena toimivan struviitin kiteyttämisen. Mikrobiin kerääntynyt fosfori vapautetaan nestejakeeseen ja siitä se kiteytetään struviitiksi magnesiumia ja typpeä lisäämällä ja nostamalla pH:ta. Magnesium saadaan Berner Chemicalsin tuotteista: magnesiumsulfaatista ja magnesiumhydroksidista.

SATA-Ravinne-hankkeessa, jossa Berner Chemicals on mukana, on jo ensimmäisessä vaiheessa kiteytetty struviittia. Nyt on menossa skaalaus ja struviittia tuotetaan suurempia määriä.

Struviitti on hyvä lannoite, jossa ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Nykyisin yleisesti käytössä olevassa kemiallisessa saostuksessa fosfori kiinnittyy rauta- ja alumiinikemikaaleihin tiukasti, eivätkä kasvit pysty sitä hyödyntämään. Myös lannan levitys peltoon ja sen liukeneminen pintavaluntana lähivesistöihin on haaste. Struviitti liukenee hitaammin kuin lanta, jolloin pintavalunta ei ole ongelma.

 

Biokaasulaitoksen mädätteen infrapunakuivaus ja sekoittaminen magnesiumkemikaaleihin

SATA-Ravinne-hankkeen toisessa kokeessa kuivattiin infrapunakuivaimella biokaasulaitos Envor Porin mädätettä ja siihen sekoitettiin Berner Chemicalsin tuottamaa magnesiumia. Analyysit näistä ovat vielä kesken.

Berner Chemicals Oy

Puhdistamontie 9
FI-32800 KOKEMÄKI
Finland

information@bernerchemicals.fi