BERNER-KONSERNIN EETTISET TOIMINTAOHJEET

Nämä Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet ovat kaiken toimintamme perusta yhtiössämme. Ohjeiden kymmenen periaatetta kattavat keskeiset velvollisuutemme ja sitoutumisemme organisaationa ja työntekijöinä vastuulliseen toimintaan kaikessa päivittäisessä työssämme.

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen on meillä Bernerillä toimintamme lähtökohta. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, niin että pystymme säilyttämään kaikkien sidosryhmiemme luottamuksen meihin.

Jokainen berneriläinen kaikissa toimintamaissamme on velvollinen noudattamaan näitä toimintaohjeita ja niiden periaatteita Bernerillä työskennellessään. Näiden ohjeiden mukaisesti jokainen berneriläinen on myös velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset.

Eettiset toimintaohjeemme kuvastavat arvojamme työ, rehellisyys ja ihminen, jotka ovat olleet ohjaamassa Bernerin toimintaa jo 1800-luvun lopulta lähtien. Vastuullisuus on kiinteä osa niin arvojamme kuin liiketoimintaamme – haluamme toimia vastuullisesti ja vastuullisuutta edistäen.

Jos sinulla on kysyttävää näihin toimintaohjeisiin tai niiden tulkintaan liittyen, ota rohkeasti yhteyttä omaan esimieheesi tai ylimpään johtoomme. Minulla ja muilla johtoryhmäläisillämme on ovi aina avoinna keskusteluun.

Yhteistyökumppaneitamme varten meillä on Bernerillä käytössä erillinen ”Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet toimittajille.”

Jokaisella meistä on iso velvollisuus ja vastuu näiden toimintaohjeiden noudattamisessa. Haluamme toimia oikein – joka tilanteessa.

 

Antti Korpiniemi
toimitusjohtaja
Berner Oy

 

1. Me noudatamme hyvää hallintotapaa

Me noudatamme jatkuvasti kaikkia soveltuvia lakeja kaikessa toiminnassamme. Seuraamme kansainvälisiä suosituksia, kuten YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ja Yleismaailmallista Ihmisoikeusjulistusta.

Me myös edellytämme, että kumppanimme noudattavat lakia. Me emme hyväksy lain rikkomista tai osallisuutta lain rikkomisessa. Tähtäämme pitkäaikaisiin, luotettaviin ja avoimiin liikesuhteisiin kumppaneidemme kanssa.

 

2. Me kunnioitamme ihmisoikeuksia

Me olemme sitoutuneita kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja toteuttamaan niitä käytännössä. Emme hyväksy ihmisoikeusloukkauksia missään muodossa. Me vaadimme, että kumppanimme kunnioittavat kaikkia kansainvälisiä tunnustettuja ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy ihmisoikeusloukkauksia missään muodossa toimitusketjussamme.

Me emme suvaitse syrjintää tai häirintää. Me kohtelemme työntekijöitämme kunnioituksella ja yhdenvertaisesti rekrytoinnissa, palkkauksessa, urakehityksessä ja muissa henkilöstöasioissa. Työntekijöitämme arvioidaan pätevyyden perusteella.

Kiusaamista työpaikalla, seksuaalista häirintää tai minkäänlaista muunlaista sopimatonta käytöstä ei suvaita eikä hyväksytä missään tapauksessa.  Me kohtelemme ja palvelemme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ilman syrjintää.

 

3. Me kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja kunnioitamme työoikeuksia

Me kohtelemme työntekijöitämme ja kollegoitamme yhdenvertaisesti ja noudatamme kaikkea soveltuvaa työnlainsäädäntöä. Noudatamme Kansainvälisen työjärjestön julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä keskeisiä ILO-sopimuksia.

Me emme hyväksy lapsityövoimaa, sidottua työvoimaa tai pakkotyövoimaa missään muodossa. Me emme myöskään hyväksy kumppaneiltamme mitään toimintaa, joka on vastoin kansallista lakia tai kansainvälisiä suosituksia.

Me noudatamme aina kansallista työlainsäädäntöä ja soveltuvia työehtosopimuksia. Me kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestyä ja oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä.

Me panostamme työturvallisuuteen kaikissa toimipisteissämme ja varmistamme, että työntekijöillämme ja kollegoillamme on hyvä ja toimiva työympäristö. Me pyrimme aktiivisesti ehkäisemään onnettomuuksia ja työperäisiä loukkaantumisia. Kumppaneidemme tulee noudattaa kaikkia paikallisia työnlainsäädäntöjä ja kansainvälisiä standardeja työturvallisuuteen liittyen.

 

4. Me emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota

Berner-konsernilla on nollatoleranssi kaikkeen lahjontaan ja korruptioon. Me noudatamme kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja lahjontaan ja korruptioon liittyen. Emme lupaa maksaa tai maksa lahjuksia tai minkäänlaisia laittomia maksuja viranomaisille tai kenellekään muulle. Me emme myöskään neuvo tai kannusta ketään toimimaan näin.

Me emme hyväksy rahanpesua missään muodossa ja noudatamme kaikkea lainsäädäntöä liittyen rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen tai muihin laittomiin rahansiirtoihin.

 

5. Me kilpailemme reilulla tavalla

Meidän toimintamme edistää reilua ja avointa kilpailua. Me emme ota osaa toimintaan, joka voi vaikuttaa negatiivisesti tai rajoittaa reilua kilpailua. Me noudatamme kaikkea soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä. Kaikki työntekijämme ovat velvollisia ilmoittamaan ilman viivästyksiä kaikista asioista, jotka voidaan tulkita eturistiriidaksi.  

 

6. Me toimimme vastuullisesti liittyen lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen

Voimme ottaa vastaan ainoastaan arvoltaan pienen ja satunnaisen henkilökohtaisen lahjan. Myös liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus on oltava satunnaista, pientä ja tavanomaista.

Lahjojen tai vieraanvaraisuuden antaminen tai saaminen ei voi antaa oletusta vastavuoroisuudesta tai luoda riippuvuussuhdetta osapuolien välillä. Me noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja standardeja lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta

Berner Oy:n johtoryhmä päättää kaikista merkittävistä lahjoituksista hyväntekeväisyysjärjestöille ja muille järjestöille. Me emme tee lahjoituksia käteisellä.

 

7. Me kunnioitamme luottamuksellisuutta

Me noudatamme tiukimpia sääntöjä ja parhaita toimintamalleja työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme salassapitovelvollisuuden osalta. Käsittelemme kaikkia liikesalaisuuksia ja muuta luottamuksellista tietoa ehdottomalla luottamuksellisuudella ja yksityisyydellä.

Asiakastietoja ja henkilötietoja käsitellään tiukan luottamuksellisesti ja keräämme vain käyttötarkoitukseen tarvittavat tiedot. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja muita soveltuvia lakeja liittyen luottamukselliseen tietoon. Kaikki työntekijämme, jotka käsittelevät luottamuksellista tietoa ja henkilötietoja huolehtivat, että tietoja ei anneta tai tiedot eivät päädy kolmansille osapuolille.

 

8. Me toimimme vastuullisesti ja avoimesti viestinnässä ja markkinoinnissa

Me viestimme sidosryhmillemme avoimesti, läpinäkyvästi ja reilusti. Seuraamme kaikkia markkinointistandardeja ja noudatamme kuluttajansuojalakia ja muita soveltuvia hyviä toimintatapoja kuluttajamarkkinoinnissa. Markkinointimme on aina totuudenmukaista ja vältämme harhaanjohtavia lausuntoja.

 

9. Huolehdimme ympäristöstä

Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymyksiä sekä niiden vastuullista hoitamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. Kaikilla berneriläisillä on mahdollisuus toimia kestävällä tavalla ja ympäristöystävällisesti sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Me edistämme kestävää tuotantoa ja kulutusta. Kaikkia työntekijöitämme kannustetaan toimimaan energiatehokkaasti, lajittelemaan ja käyttämään materiaaleja asiaankuuluvasti sekä tekemään päivittäin ympäristöystävällisiä päätöksiä.

Parannamme toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti siten, että pystymme kehittämään ja valmistamaan laadukkaita ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. Raaka-ainevalinnoillamme varmistamme, että tuotteemme ja prosessimme ovat käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia.

Me kannustamme ja neuvomme asiakkaittamme ja kuluttajia käyttämään tuotteitamme ympäristöystävällisellä tavalla.

 

10. Me vastaamme välittömästi eettisten toimintaperiaatteiden loukkauksiin

Kaikki Berner-konsernin työntekijät ovat velvollisia toimimaan eettisten toimintaperiaatteiden mukaan sekä ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset. 

Berner-konserni tutkii ja ratkaisee ilmoitukset ja epäilyt eettisten toimintaperiaatteiden loukkauksista välittömästi.

Rohkaisemme työntekijöitämme ottamaan yhteyden epäilyksistään tai huomioistaan ensisijaisesti johonkin esimieheen, hallinto- ja kehitysjohtajaamme, toimitusjohtajaamme, tai HR-osastoon.

Jos epäilyksistä haluaa kuitenkin ilmoittaa anonyymisti, on siihen mahdollisuus ulkoisen WhistleB-ilmiantokanavan kautta kuudella eri kielellä: https://report.whistleb.com/berner
Ilmoitusmenettely on salattu ja salasanalla suojattu. Ilmoituksiin vastaa Bernerillä nimetty tiimi. Myös ulkoisilla sidosryhmillämme on mahdollisuus ilmoittaa epäilyksistään anonyymisti WhistleB-ilmiantokanavan kautta.